ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

26/6/2018
print a div!

          ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

  1. πρίν τήν παράδοση τής συσκευής έγινε πλήρης έλεγχος. 
 
  2. Στον ηλεκτρικό πίνακα σας πρέπει να έχετε αντιηλεκτροπληξιακό. ( βάση νομοθεσίας )
 
  3. Σε περίπτωση ατυχήματος δεν φέρουμε καμία ευθύνη.
   
  4. Οι συσκευές πρέπει να είναι καθαρές από υγρασίες, άλατα, λίπη. για αποφυγή διαρροής ρεύματος.

      ( κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ).